Dežniki z unikatnim mandala porisom

Nekoč je živel črn dežnik.

Ker je bil vedno zadnja izbira, se je nekega dne odločil za korenito spremembo v svojem, v stojalu ždečem, življenju. Naročil se je na posvet in složno ugotoviva, da mu lahko pomagam pri njegovi težavi.
Odločil se je za zlat permanentni make-up z unikatno mandalo. Menil je, da mu bo dala zanosa in energije.
Tako je črni dežnik postal zlata marela. Elegantna in sijoča MANDALA marela. Vam povem, da je vsa prerojena in srečna, ko čuti, da je sedaj prva izbira. Precej je tudi važna.

Nauk zgodbe: nismo ustvarjeni, da ždimo, ustvarjeni smo, da žarimo.

Mandala dežnik – unikatni srebrni poris

English

Umbrellas painted with mandala motive

Once upon a time there was a black umbrella.

Since black umbrella was always the last choice, one day it decided to make a radical change in it’s lonely life. It booked a consultation and we found out that I could help him with it’s problem.
Black umbrella decided to take a golden permanent make-up with a unique mandala drawing. It thought it would give it some enthusiasm and energy.
Soon after the black umbrella became the golden one. Elegant and shiny MANDALA umbrella. I can tell you that it is all reborn and happy. It knows and feels as a first choice now. It also feels quite important.

Lesson of the story: we are not created to sit still hopelessly. We are created to grow and glow.

Mandala umbrella- unique silver drawing

MANDALE

OD KAMNA DO SLIKE v enem letu

Še zdaj težko verjamem, kaj vse sem ustvarila v samo enem letu in pol. Kako so se razvijale moje stvaritve in JAZ, od tistega prvega porisanega kamna.

Slikam namreč MANDALE.

Pred letom in pol je nastala moja prva, zelo preprosta mandala. Na savskem prodniku. Čisto po naključju.

Srce – Mandala na kamnu

Čeprav naključij ni, vseeno pravim, da so moje mandale začele nastajati po naključju, pravzaprav iz čisto drugih vsebin. Šlo je za čas, ko nisem bila v dobri koži in v času večjih sprememb v mojem življenju. Takrat sem se odločila za poskus meditacije.

Prvič, ko sem meditirala za Savo, sem tam nabrala prelepe gladke prodnike in se šele doma domislila, da jih porišem z vzorcem mandale. Ti vzorci so me intuitivno pomirjali, opazila pa sem tudi kako srečno in umirjeno se počutim in kako samozdravitveno pravzaprav ves proces deluje. Učinek pa globok, meditativen.

Ravno ta čudovit kamen je nastal iz tistega obdobja.

Roža življenja – mandala na kamnu

Vmes sem izdelovala številne druge izdelke, vendar so me vzorci mandal redno spremljali s porisi na kamnih, keramičnih lončkih, vazah ipd., in na koncu pristala na slikarskih platnih večjih dimenzij.

Mandala na platnu 1x1m

Svoje mandale tudi razstavljam, večino pa jih poslikam po naročilu, saj najraje izdelujem čisto osebne mandale. Take, ki nosijo značilnosti osebe in ki so energetsko in barvno usklajene z osebo, prav tako osebno nalegajo z vzorcem. Pri taki mandali je pomembno človeka začutiti, saj odseva ravno to, kar oseba žari.

River house – mandala na platnu

Čeprav sem po profesiji iz farmacevtske stroke, je del moje srečne duše in energije v mandalah. In prehajanje te energije je vidno na vsaki ustvarjeni stvaritvi. In nazaj, na meni.

Jin Jang – mandala na platnu

V resnici nikoli nisem imela občutka, da sem za karkoli posebno nadarjena, namesto tega pa se je izkazalo, da je dovolj, da postaneš strokovnjak po svoji vsebini, če te nekaj tako zelo osrečuje, umirja in postavlja na višjo vibracijo. In to ni slikanje samo po sebi. To je strast do izražanja skozi slikanje.

Kam me pripeljejo vsa naslednja leta ustvarjanja ne vem, vem le, da se v meni rojevanjo nove in nove mandala ideje, v čisto novih oblikah, kar je temeljna manifestacija moje srčne biti.

English

MANDALAS

FROM STONE TO PICTURE in one year

Even at this moment, I have a hard time believing what I’ve created in just one year and a half. How my creations and especially ME have evolved since that first stone was painted.

I am painting MANDALAS.

My first, very simple mandala was created a year and a half ago, on the river pebble. Purely by coincidence.

Heart – Mandala on stone

Although there are no coincidences, I still say that my mandalas started to emerge by chance, in fact from completely different content. It was a time when I was not in good skin and at the time of major changes in my life. That was when I decided to try out meditation.

The first time I was meditating by the river, I gathered some beautiful smooth pebbles. I got an idea to paint them with mandala pattern. These patterns intuitively calmed me down, and I also noticed how happy and peaceful I felt. Not to mention how self-healing, deep and meditative actually this process affected me.

This beautiful stone was made at that period.

Flower of life – mandala on stone

In between, I painted many other products, but the mandala patterns were regularly accompanied on stones, ceramic pots, vases, etc., now I expanded drawing mandalas on larger-sized canvases.

Mandala on canvas 1×1 m

Today, I also exhibit my mandalas, but most of them are custom-made which is my specialty and my passion. Purely personal mandalas are those that have the characteristics of a person and are energetically and color-coordinated with the person. Pattern should also fit on personally. That is why it is important to feel the person for whom mandala is intended to, as it reflects exactly what this person glows.

River house mandala on canvas

Although I work professionally in pharmacy, a part of my happy soul and energy belongs to mandalas. And the passage of that energy is visible on every creation. And back, on me.

Yin Yang mandala on canvas

In fact, I’ve never felt that I was particularly talented for anything, but instead, it turned out to be enough to become an expert in its content, if something makes you so happy, calms you, or puts you in a higher vibration. And this is not painting in itself. It is a passion for expression through painting.

I look forward to each and every year as plenty of new ideas are about to be manifested.

Mandala na platnu

For English scroll down

Vsak, ki se je kdaj lotil ustvarjanja mandal, v kakršnikoli tehniki, je bistvo mandal dojel šele, ko se je lotil risanja. Gre se za nenavaden učinek na psiho.

Ne da bi vedela za globok pomen mandal, sem jih začela risati, ker so mi zdele preprosto estetske, po drugi strani pa so me vzorci iz središča inuitivno pomirjali.

Kmalu zatem mi je postalo jasno, za tako ‘delo’ potrebujem, mir, čas in veliko potrpljenja. Še malce kasneje pa, da to sploh ni hec; da gre za proces iz globine. Za osredotočanje in nenavaden občutek miru, za domišljijo, barvitost, izraznost stanja iz podzavesti.

Opazila sem tudi kako srečno in umirjeno se počutim ob risanju mandal in kako samozdravitveno pravzaprav ves proces deluje. Učinek pa globok, meditativen, notranji stik s samim sabo.

Kasneje sem začela prebirati literaturo na to temo in presenečena ugotovila, da so vsi moji doživljaji ob ustvarjanju mandal, znani že stoletja. Da so središčni krogi, ki se širijo v neskončno v nekem zaporedju, simbol centra, kamor se vsi vedno vračamo in od koder smo prišli. Iz točke, iz stvarstva; V mir, v ljubezen, v resnično.

Ne vem zakaj sem izbrala ravno tehniko točkovnega risanja, mogoče zaradi estetike, vem le to, da mi vzbuja občutke o katerih so pričale že stare kulture. In lep dokaz, da smo vsi povezani, da smo eno. Da je tisto, kamor se vedno vračamo, v središče nas samih.

English

Mandala on canvas

Anyone who ever created mandala in any kind technique, didn’t understand the essence of mandalas until he or she began to draw it. I’m talking about unusual psychic effect.

Without knowing the deep significance of mandalas, I started to draw them because they seemed simply aesthetic; on the other hand, the patterns from the center intuitively made me calmed down.

Soon after, it became clear to me that I needed such a ‘work’, peace, time and a lot of patience. A little later, however, I noticed that this could be something greater; the process from the depth. It was about the focus and an unusual sense of peace, imagination, colorfulness, expressiveness of the condition from the subconscious.

This state was deep; meditative I would even say.

I also noticed how happy and calmed I felt drawing mandalas and how self-healing actually the whole process works.

Later, I started to read literature on this topic and found out that all my experiences were at the creation of mandala, known for centuries. That the central circles, which are spreading in infinite in a sequence, are the symbol of the center where we all are always returning and from where we came from. From the center point, from divinity – To peace, to love and to what it’s real.

I don’t know why I chose the exact technique of dot drawing mandalas, perhaps because of aesthetics. I only know that it raises my feelings as the old cultures also spoke about. Which proves that we are all connected, that we are one. It’s where we always return, to the center of ourselves.

Mandala na kamnu

For English:  scroll down

Ste se že kdaj poskusili umiriti ob mandalah? Gre za svojevrstno doživetje. To je zgodba o osredotočanju, o umirjanju, o poglobitvi v svoje notranje središče, predvsem pa imajo mandale globok meditativen učinek.

Moji prvi poskusi ustvarjanja mandal na kamne so se začeli prav ob najbolj nemirnih dnevih, ob zmešnjavi misli, ki tisti trenutek niso našle pravega mesta. To je čas, ko okolica lahko počaka.

Močno verjamem, da so kreativnost, umirjanje in osredotočanje tesno povezani. Kreativnost je eden izmed virov sproščanja in iskanja svobode. tris mandal jin jang.JPG

Risati sem jih začela čisto laično, zaradi lepega izgleda, geometričnih oblik, barvitosti,… Pridobila pa popolnoma druge razsežnosti. Risanje mandal prinese močno osredotočanje, globoko pomirja in dviguje pozitivno energijo ter občutek sreče in zadovoljstva.

Spodbuja samost, a ne osamljenost.

Opazovanje končnega izdelka prinaša mir in riše nasmeh na usta. Prav gotovo pa vsaka mandala posebej kaže stanje duha v tistem trenutku. modar utrinek, drevo mandala nova.jpg

Pravzaprav  že nabiranje prodnikov, iskanje primernih podlag je svojevrstno doživetje, saj se že ob opazovanju oblik, ustvarjajo zgodbe in rojevajo bodoče izrisane ideje.

Mandale na kamnih postavimo na vidno mesto, kamorkoli v domu, vrtu, terasi, balkonu…

Veliko sreče pri ustvarjanju!

English

Mandala Stones

Have you ever tried to find peace while watching or painting mandalas? It’s a very unique experience. It’s a about focusing and diving deep into your inner center. Most of all, painting mandalas has a strong meditative effect

When I started creating mandalas on stones, I was going through difficult period. My days were restless and my wandering thoughts couldn’t find the right place.

At times like that everything in outside world, can wait. I strongly believe that there is a strong connection between creativity, focusing and calming yourself. Creativity for human being is one of the sources of relaxing and searching for freedom.

tris mandal jin jang.JPG

I started painting mandalas because they look beautiful, they are colorful and because of the perfect geometric patterns. But what began as painting the stones led to a totally different dimensions. Drawing mandalas brings strong feelings of focusing, calms your restlessness and builds positive energy, feelings of happiness and pleasure.

It brings us to higher state of being alone, not to loneliness.

modar utrinek, drevo mandala nova.jpg

Admiring mandalas at the end of painting process brings peace and smile on your face. I believe that each mandala shows the state of mind of certain moment when it was created.

Actually, the process of painting mandalas begins with going to the nature and searching the right shape and size of stones. Each stone tells different story and is inspiration for different painting ideas.

Mandala stones looks perfect in every corner of your place, on the balcony, terrace or garden…

I wish you good luck with creating your very own mandala stones!