Mandale – podzavestna terapija in meditacija

For English, please scroll down

Rada imam dobre ljudi. Zares navdihuje pa me energija in posebnost vseh živih bitij. Noro mi je zavedanje, da nam je skupen isti izvor in mesto na Zemlji. Ko sem iskala svoj dušni izvor, niti nisem vedela, da ga iščem, le manjkalo mi je občutka sreče in izpolnjenosti. Tako sem nekoč na obrežju Save, našla lep prodnik in ga porisala s svojim prvim izvorom – središčno piko sredi kamna.

Čakre Mandala – akril na platno

Od takrat naprej, me je pot odpeljala v svet MANDAL.

Poglobila sem se v strastno upodabljanje mandal, kar je bila takrat moja podzavestna terapija in meditacija. Danes pa so moje mandale moja motivacija in strast na večih nivojih. Najraje slikam osebne mandale. Slikam jih v kombinaciji mnogih kontrastnih barv, kakor me navdihuje energija osebe ali sporočilna vrednost. Mandale so simbol notranjega, osrediščenega miru, meditativnega stanja in ljubezni❤

Prinašajo tako energijo, kot umirjenost skozi središčnega širjenja navzven, kar predstavlja naš izvor in kamor se vedno znova vračamo. V ljubezen in edinstvene, resnične nas.

English

Mandalas – subconscious therapy and meditation

I like good people. I am really inspired by the energy and uniqueness of all living beings.
I am fascinated over the fact that we share the same origin and place on Earth.
When I was looking for my soul source, I didn’t even know I was looking for it, I just lacked a sense of happiness and fulfillment.
So I once found a beautiful pebble on the bank of the Sava river and drew it with a central dot in the middle of the stone.

Chakras Mandala – Acrylic painting on Canvas

From then on, the path took me to the world of MANDAL.

I dived into the passionate depiction of mandalas, which was my subconscious therapy and meditation at the time.

Today, however, my mandalas are my motivation and passion on many levels.
I like to paint personal mandalas. I paint them in a combination of many contrasting colors, as I am inspired by a person’s energy or message value.
Mandalas are a symbol of inner, centered peace, meditative state and love❤

They bring both, energy and serenity through central outward expansion, which represents our origin and to which we return again and again. In love and unique, real us.

MANDALE

OD KAMNA DO SLIKE v enem letu

Še zdaj težko verjamem, kaj vse sem ustvarila v samo enem letu in pol. Kako so se razvijale moje stvaritve in JAZ, od tistega prvega porisanega kamna.

Slikam namreč MANDALE.

Pred letom in pol je nastala moja prva, zelo preprosta mandala. Na savskem prodniku. Čisto po naključju.

Srce – Mandala na kamnu

Čeprav naključij ni, vseeno pravim, da so moje mandale začele nastajati po naključju, pravzaprav iz čisto drugih vsebin. Šlo je za čas, ko nisem bila v dobri koži in v času večjih sprememb v mojem življenju. Takrat sem se odločila za poskus meditacije.

Prvič, ko sem meditirala za Savo, sem tam nabrala prelepe gladke prodnike in se šele doma domislila, da jih porišem z vzorcem mandale. Ti vzorci so me intuitivno pomirjali, opazila pa sem tudi kako srečno in umirjeno se počutim in kako samozdravitveno pravzaprav ves proces deluje. Učinek pa globok, meditativen.

Ravno ta čudovit kamen je nastal iz tistega obdobja.

Roža življenja – mandala na kamnu

Vmes sem izdelovala številne druge izdelke, vendar so me vzorci mandal redno spremljali s porisi na kamnih, keramičnih lončkih, vazah ipd., in na koncu pristala na slikarskih platnih večjih dimenzij.

Mandala na platnu 1x1m

Svoje mandale tudi razstavljam, večino pa jih poslikam po naročilu, saj najraje izdelujem čisto osebne mandale. Take, ki nosijo značilnosti osebe in ki so energetsko in barvno usklajene z osebo, prav tako osebno nalegajo z vzorcem. Pri taki mandali je pomembno človeka začutiti, saj odseva ravno to, kar oseba žari.

River house – mandala na platnu

Čeprav sem po profesiji iz farmacevtske stroke, je del moje srečne duše in energije v mandalah. In prehajanje te energije je vidno na vsaki ustvarjeni stvaritvi. In nazaj, na meni.

Jin Jang – mandala na platnu

V resnici nikoli nisem imela občutka, da sem za karkoli posebno nadarjena, namesto tega pa se je izkazalo, da je dovolj, da postaneš strokovnjak po svoji vsebini, če te nekaj tako zelo osrečuje, umirja in postavlja na višjo vibracijo. In to ni slikanje samo po sebi. To je strast do izražanja skozi slikanje.

Kam me pripeljejo vsa naslednja leta ustvarjanja ne vem, vem le, da se v meni rojevanjo nove in nove mandala ideje, v čisto novih oblikah, kar je temeljna manifestacija moje srčne biti.

English

MANDALAS

FROM STONE TO PICTURE in one year

Even at this moment, I have a hard time believing what I’ve created in just one year and a half. How my creations and especially ME have evolved since that first stone was painted.

I am painting MANDALAS.

My first, very simple mandala was created a year and a half ago, on the river pebble. Purely by coincidence.

Heart – Mandala on stone

Although there are no coincidences, I still say that my mandalas started to emerge by chance, in fact from completely different content. It was a time when I was not in good skin and at the time of major changes in my life. That was when I decided to try out meditation.

The first time I was meditating by the river, I gathered some beautiful smooth pebbles. I got an idea to paint them with mandala pattern. These patterns intuitively calmed me down, and I also noticed how happy and peaceful I felt. Not to mention how self-healing, deep and meditative actually this process affected me.

This beautiful stone was made at that period.

Flower of life – mandala on stone

In between, I painted many other products, but the mandala patterns were regularly accompanied on stones, ceramic pots, vases, etc., now I expanded drawing mandalas on larger-sized canvases.

Mandala on canvas 1×1 m

Today, I also exhibit my mandalas, but most of them are custom-made which is my specialty and my passion. Purely personal mandalas are those that have the characteristics of a person and are energetically and color-coordinated with the person. Pattern should also fit on personally. That is why it is important to feel the person for whom mandala is intended to, as it reflects exactly what this person glows.

River house mandala on canvas

Although I work professionally in pharmacy, a part of my happy soul and energy belongs to mandalas. And the passage of that energy is visible on every creation. And back, on me.

Yin Yang mandala on canvas

In fact, I’ve never felt that I was particularly talented for anything, but instead, it turned out to be enough to become an expert in its content, if something makes you so happy, calms you, or puts you in a higher vibration. And this is not painting in itself. It is a passion for expression through painting.

I look forward to each and every year as plenty of new ideas are about to be manifested.